کلیدواژه‌ها = اثر حشره کشی‌
تعداد مقالات: 1
1. اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد Tribolium castaneum ، T. confusum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-35

ناصر فرار؛ محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ عباسعلی زمانی؛ سید رضا گلستانه