تعداد مقالات: 18

3. نوسانات جمعیت پروانه‌ی مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)، در اطراف شهرستان بروجرد، استان لرستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

فرشته بحیرایی؛ عبدالحسین آریافر؛ شهریار جعفری


4. پارامترهای جدول زندگی (Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae در تغذیه از (Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 10-22

محمدرضا امین؛ محمد خانجانی؛ بابک ظهیری


5. اثرات زیرکشندگی متوکسی‌فنوزاید و امامکتین‌بنزوات روی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenco (Hym.: Trichogrammatide)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 12-20

مینا جعفری؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ محمد باقری


6. اثر تغذیه از گرده ی گیاهان مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-22

مهدی حسن پور؛ پری ناز رستمیان؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سید علی اصغر فتحی؛ محمد رضا باقری


7. مطالعه تراکم جمعیت تریپس پیاز، Thrips tabaci و سن شکارگر Orius niger روی چند ژنوتیپ سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-29

سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده


8. اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد Tribolium castaneum ، T. confusum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-35

ناصر فرار؛ محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ عباسعلی زمانی؛ سید رضا گلستانه


9. تاثیر مقاومت ارقام گندم بر ترجیح غذایی کفشدوزک Hippodamia variegata Geoze نسبت به شته روسی گندم، Diuraphis noxia Mordvilko

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

فائژه طاوسی اجود؛ حسین مددی؛ طاهره به نظر


11. کاربرد درجه-روز و تله فرمونی در تعیین زمان کنترل کرم سیب،(Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Olethreutidae

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 34-40

رقیه امیری؛ محمد شجاع الدینی؛ نجمه معتضدیان؛ کریم زیبایی


13. پارامترهای زیستی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) روی سه میزبان از تیره‌ی بادمجانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-47

طاهره شیری؛ حمیده سالک ابراهیمی؛ غلامحسین قره خانی


15. مطالعه تغییرات جمعیت مگس های سیرفید (Dip.: Syrphidae) شکارگر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae، در مزارع کلزای کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-54

فرزاد جلیلیان؛ یونس کریم پور؛ سید حسن ملکشی؛ ابراهیم گیلاسیان؛ محمدرضا کاویانپور؛ سید مهدی محجوب؛ محمدتقی توحیدی؛ شهلا باقری متین


16. واکنش تابعی و عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur در تغذیه از تخم شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 48-59

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ


18. جدول زندگی و خصوصیات تولیدمثلی کنه دولکه‌ای (Tetranychus urticae (Tetranychidae: Acari روی ارقام مختلف گل رز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-64

سمیرا قویدل؛ علی گلی زاده؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن پور؛ سیدعلی اصغر فتحی