دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-59 
6. واکنش تابعی و عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur در تغذیه از تخم شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)

صفحه 48-59

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ