نشریه‌ی مدیریت آفات کشاورزی مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های کوتاه علمی را در زمینه‌ی آفات کشاورزی شامل حشرات، کنه­ ها، حلزون­ها و جوندگان آفت که به زبان فارسی نوشته شده باشد برای چاپ مورد بررسی قرار خواهد داد. زمینه­ های علمی مورد نظر شامل کلیه‌ی علوم مرتبط با آفات گیاهی از قبیل روش­های مختلف کنترل و مدیریت انواع آفات کشاورزی (بیولوژیک، شیمیایی، زراعی، تلفیقی و ...) و عوامل موثر در روش­های کنترل، سیستماتیک، فیزیولوژی، پاتولوژی و اکولوژی حشرات، کنه­ ها و سایر آفات، ناقلین بیماری­های عفونی و مقاومت گیاهان به آفات می­ باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده‌ی انگلیسی) منتشر می شود. مجوز انتشار این نشریه از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اخذ شده است.

Scientific Information Database

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-59 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه