سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی دیازینون بر روی حشرات بالغ زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

دانشگاه مراغه

چکیده

Habrobracon hebetor Say از پارازیتوئیدهای خارجی مهم لاروهای بالپولکدار مختلف می‌باشد. در این مطالعه، اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش دیازینون بر روی زنبور پارازیتوئید H. hebetor پرورش یافته بر روی Anagasta kuehniella Zeller تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. حشرات کامل در معرض باقیمانده‌ی حشره‌کش به کار رفته بر روی صفحات شیشه‌ای در شرایط دمایی 1 ± 26 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند. بر مبنای مطالعات دز-واکنش، مقدار LC50 دیازینون 38/6 میکروگرم ماده‌ی موثر بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. در این مطالعه جهت بررسی اثرات زیرکشندگی دیازینون، زنبورهای بالغ در معرض غلظت LC30 دیازینون قرار گرفتند و شاخص‌های دموگرافیک زنبورهای زنده مانده مطالعه گردید. نتایج نشان داد که غلظت LC30 دیازینون اثر سوئی بر روی شاخص‌های زیستی و جمعیت پایدار زنبور H. hebetor (مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت، متوسط مدت زمان یک نسل، تعداد تخم گذاشته شده، درصد تفریخ تخم) دارد. نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید اثر معنی‌داری را بین شاهد و تیمار حشره‌کش نشان نداد. نتایج نشان می‌دهد که دیازینون دارای اثر سوئی بر روی شاخص‌های دموگرافیک زنبور پارازیتوئید بوده و انجام آزمایش‌های نیمه مزرعه‌ای و مزرعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها