جدول زندگی و خصوصیات تولیدمثلی کنه دولکه‌ای (Tetranychus urticae (Tetranychidae: Acari روی ارقام مختلف گل رز

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کنه دو لکه‌ای با نام علمی (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae از گونه‌های بسیار مهم و پلی‌فاژ در بسیاری از نقاط دنیا بوده و به عنوان یک آفت جدی روی اغلب گیاهان زینتی از جمله گل رز مطرح است. در این تحقیق پارامترهای تولیدمثلی این آفت روی 10 رقم گل رز .Rosa sp شامل ،Valentine، Pink، Yellow Roulette، Tea، Marusya، Cool water، Dolcevita، Bella vita و Orange در اتاقک رشد و در شرایط دمای 1 ± 24 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ناخالص و نرخ خالص باروری بین ارقام مختلف گل رز به طور معنی‌داری متفاوت بود. بیشترین نرخ ناخالص و خالص باروری روی رقم Pink (به ترتیب 50/11 ± 86/113 و10/8 ± 64/84) تخم به دست آمد. همچنین بیشترین مقدار نرخ ناخالص و خالص زادآوری روی رقم Pink (به ترتیب 57/9 ± 89/94 و 50/7 ± 54/70) تخم مشاهده شد. تفاوت معنی‌داری از نظر تعداد تخم‌های گذاشته شده توسط هر ماده در هر روز و میانگین تخم های بارور گذاشته شده توسط هر ماده در هر روز روی ارقام مختلف گل رز وجود داشت و بیشترین مقدار این پارامترها روی رقم Orange و کمترین آنها روی رقم Cool water مشاهده شد. بیشترین مقدار امید به زندگی در زمان ظهور کنه های بالغ روی رقم Pink و کمترین مقدار آن روی رقم Bella vita بود. براساس نتایج حاصل میتوان نتیجه‌گیری کرد که رقم Pink در میان ارقام مورد مطالعه مطلوب‌ترین میزبان برای تولیدمثل کنه دولکه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها