بررسی مشخصات ریخت شناختی و مولکولی جدایه نماتد بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae از شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

طی نمونه­برداری از خاک­های شمال­غرب ایران با هدف یافتن نماتدهای بیمارگر حشرات، در بین جدایه­های مختلف جمع­آوری شده جدایه TS25 بر اساس بررسی­های ریخت­شناختی، ریخت­سنجی، آزمون دگرآمیزی و ترادف ناحیه ITS-rDNA به عنوان گونه Steinernema carpocapsae Weiser شناسایی گردید. مقایسه ویژگی­های ریختی و ریخت‌شناختی جدایه مورد نظر با جدایه All و نیز تجزیه و تحلیل داده های مولکولی نشان دهنده وجود برخی تفاوت­ها بین جدایه مورد بررسی با گونه تیپ بود. در جدایه مورد مطالعه تمام ویژگی­های مربوط به لارو آلوده­کننده به جز نسبت b و d از نظر میانگین و دامنه با داده‌های گونه فوق مطابق بود. در نرها، NR از نظر میانگین و دامنه، از جدایه DD 136 تفاوت داشت. بین دیگر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل نسب­شناختی مبتنی بر داده­های مولکولی و ترسیم درخت نیایی، جدایه مورد بررسی را در یک گروه مونوفایلتیک با جدایه All گونه S. carpocapsae قرار داد.

کلیدواژه‌ها