اثرات ضد تغذیه ای و حشره کشی عصاره اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera روی شپشه های آرد Tribolium castaneum ، T. confusum و پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای دانشگاه رازی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

2 استاد یار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

3 دانشیارموسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

4 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه، پردیس کشاورزی

5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

برای ارزیابی خواص حشره‌کشی و ضد‌تغذیه‌ای عصاره‌ی اتانولی درختچه استبرق Calotropis procera Aiton روی شپشه های آرد .Tribolium spp و پروانه برگخوار کنارThiacidas postica Walker آزمایش‌های اثرات کشندگی به روش‌های دیسک غذایی و ساندویچی انجام شد. آزمایش‌ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار از عصاره و 5 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره‌ی اتانولی سبب مرگ و میر 100 درصد شفیره‌ها در غلظتهای 90 و 120 میکرولیتر در دیسک شدند. در بقیه تیمارها حشرات بالغ ظاهر شده نسبت به شاهد نیز اختلاف معنی‌دار از نظر وزن و رشد داشتند. مرگ و میر لاروهای نئونات برگخوار کنار در تمام غلظت ها اختلاف معنی‌دار با شاهد نشان داد. تاثیر تغذیه لاروهای سن سوم و پنجم از برگ‌های با غلظت 30 و 60 میکرولیتر بر سانتی متر مربع، اختلاف معنی‌دار با بقیه نشان داد. نتایج نشان داد که مقدار غذای استفاده شده در غلظت‌های 30 و 60 میکرولیتر بر سانتی متر مربع بیشتر از سایر غلظت ها بود و در نتیجه در غلظت‌های کم خاصیت حشره کشی و در غلظت‌های بالا یک رفتار ضد‌تغذیه‌ای بوجود آمد. عصاره اتانولی استبرق در تمام تیمارها به جز غلظت 30 میکرولیتر بر دیسک از نظر نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی غذا، تفاوت معنی‌داری با شاهد داشته‌اند. همچنین در غلظت 60 و 120 میکرولیتر بر دیسک به ترتیب بیشترین تاثیر را روی شاخص های بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده و بازدارندگی تغذیه داشت.

کلیدواژه‌ها