پارامترهای جدول زندگی (Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae در تغذیه از (Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کنه Hypoaspis aculeifer Raumilben گونه­ای پلی فاژ می‌باشد که در کنترل حشرات، کنه­ها، نماتدها و قارچ‌ها در اکوسیستم خاک نقش مهمی دارد و به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در شرایط گلخانه و مزرعه استفاده می­شود. فعالیت H. aculeifer تابع دمای محیط است، به همین لحاظ در تحقیق حاضر اثر درجه حرارت ثابت روی دموگرافی این کنه در تغذیه از کنه Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه در 8 دمای ثابت (16، 5/17، 20، 5/22، 25، 5/27، 30 و 5/32 درجه سلسیوس) و رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نرخ خالص تولید مثل (R0) کنه شکارگر در دماهای 16، 20، 5/22، 5/27 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 91/0، 67/14 ، 87/21، 87/24 و 38/32 ماده/ماده/نسل بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) با افزایش دما افزایش یافت و از 002/0- در   16oC به 252/0 در  30oC رسید. نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) در کمترین مقدار برابر با 997/0 بر روز در دمای 16 درجه سلسیوس و در بیشترین مقدار 286/1 بر روز در دمای 30 درجه سلسیوس بود. آستانه دمایی پایین کنه H. aculeiferبا استفاده از مدل خطی ایکموتو و تاکای برای مراحل رشدی قبل از بلوغ و ثابت دمایی برای ماده، به ترتیب 8/10 درجه سلسیوس و 3/169 روز-درجه و برای نر 2/11 درجه سلسیوس و ثابت دمای 9/163 روز-درجه تعیین شد. دماهای بهینه، آستانه پایین و آستانه بالای نمو با مدل­های برگزیده غیرخطی (آنالیتیس1/ اللهیاری، آنالیتیس-2، آنالیتیس-1، آنالیتیس-3 ) برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها