مطالعه تغییرات جمعیت مگس های سیرفید (Dip.: Syrphidae) شکارگر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae، در مزارع کلزای کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه

3 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

در بررسی تغییرات جمعیت مگس‌های سیرفید مزارع کلزا طی سال های 92-1391 از مزارع کرمانشاه نمونه برداری شد. در جمع آوری نمونه‌ها از تله مالایز استفاده شد و پرورش لاروهای جمع آوری شده روی کلنی‌های شته‌ی مومی کلم انجام گرفت. در نمونه برداری از شته مومی کلم، در هر نوبت تعداد سرشاخه‌های آلوده و میزان آلودگی در 10 بوته، هر بوته پنج سرشاخه به طور تصادفی تا زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها در مزارع سمپاشی شده و سمپاشی نشده انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد به طور کلی در مزارع مورد بررسی 11 گونه مگس سیرفید شکارگر وجود داشت. گونه  Eupeodes corollae Fabricus با بیش از 67 درصد نمونه های شکار شده به عنوان گونه غالب این مزارع شناخته شد. بررسی دو ساله ی تغییرات جمعیت و مشاهده مراحل مختلف زیستی این شکارگرها نشان داد این حشرات از ابتدای فروردین تا پایان تیر دو نسل در مزارع کلزا داشتند. نتایج تغییرات جمعیت شته میزبان نشان داد این آفت یک اوج جمعیت داشت. اوج جمعیت شته بعد از اولین اوج جمعیت مگس های بالغ بود. در این مرحله مگس های سیرفید شکارگر بیشتر به صورت تخم و لاروهای سنین پایین در کلنی شته ها مشاهده شدند. در مزرعه سمپاشی شده جمعیت مگس های سیرفید و شته مومی کلم بعد از سمپاشی به شدت کاهش یافته، و پس از مدتی مجدداً افزایش یافت ولی این افزایش جمعیت به اندازه مزرعه سمپاشی نشده نبود.

کلیدواژه‌ها