تاثیر غلظت‏های کشنده و زیر‌کشنده‌ی اسانس‌های اسطوخودوس Lavandula angustifolia L. و مرزنجوش Origanum vulgare Mill. روی پارامترهای جدول زندگی بید سیب‏زمینی (Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 1- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 2- دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 3- استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 4-دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بید سیب‏زمینی Phthorimaea operculella Zeller یکی از آفات مخرب سیب‏زمینی در مزارع و انبارهای مناطق معتدله‏ی جهان و از جمله ایران می­باشد. نظر  به اینکه سیب‏زمینی یکی از منابع مهم غذایی انسان به شمار می­رود و با توجه به بالا بودن خسارت این آفت در انبار، کنترل غیرشیمیایی این آفت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، اثر غلظت زیرکشنده­ی (LC25) اسانس­های اسطوخودوس Lavandula angustifolia L. و مرزنجوش Origanum vulgare Mill (به ترتیب معادل 30/0 و 25/0 میکرو لیتر بر لیتر هوا) روی پارامترهای جمعیتی بید سیب‏زمینی P. operculella  در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در شاهد و تیمارهای اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 107/0، 101/0 و 104/0 تخمین زده شد که تفاوت بین شاهد و مرزنجوش غیرمعنی‏دار ولی بین شاهد و اسطوخودوس معنی‏دار بود. امید زندگی آفت به هنگام تولد در شاهد، اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 38/27، 81/16 و 42/20 روز به دست آمد.

کلیدواژه‌ها