کاربرد درجه-روز و تله فرمونی در تعیین زمان کنترل کرم سیب،(Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Olethreutidae

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 1-دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 2-استادیار، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 3- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 4-کارشناس حفظ نباتات، جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده

کرم سیب یکی از آفات کلیدی درختان میوه دانه­دار در کشور است. به منظور تعیین زمان کنترل، زمان ظهور حشرات کامل و دوره فعالیت لاروهای این آفت طی چهار سال (1387-1390) در باغ آزمایشی واقع در شهرستان بوانات (استان فارس) مطالعه شد. از تله فرمونی دلتا برای تعیین زمان ظهور حشرات کامل نر استفاده شد. با توجه به داده­های هواشناسی ایستگاه منطقه­ای و نیز بازدید زمان خروج لاروها، مدل درجه-روز تهیه شد. محاسبه نشان داد که برای ظهور لاروهای نسل اول، دوم و سوم به ترتیب به 155، 720 و 1336 درجه-روز نیاز است. براساس نتایج حاصله از تله­های فرمونی، زمان کنترل لاروهای نسل اول در سال 1387 در فاصله بین 25-20 اردیبهشت، نسل دوم 20-15 خرداد و نسل سوم 15-12 مرداد مشخص شد و در سال دوم مطالعه، نسل اول 19-12 خرداد، نسل دوم 20-16 تیر و نسل سوم 25-20 مرداد اعلام شد. به همین ترتیب زمان ظهور لاروها در سال­های بعد نیز معین شد. بر این اساس، با داشتن میانگین دماهای روزانه در منطقه­ی مورد مطالعه، میزان درجه-روز مورد نیاز هر نسل مشخص شد و به تبع آن زمان ظهور لاروها و کنترل  آفت تعیین شد.

کلیدواژه‌ها