اثر تغذیه از گرده ی گیاهان مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

گرده­ی گیاهان مختلف منبع غذایی مکمل یا جایگزین برای بسیاری از شکارگرها می­باشد. در این تحقیق، اثر چهار رژیم غذایی مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر Orius laevigatus در دمای 2±26 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تخم بید آرد + گرده‌­ی ذرت، تخم بید آرد + گرده­ی آفتابگردان، تخم بید آرد + گرده­ی شقایق و تخم بید آرد (بدون گرده) بود. سن شکارگر برای یک نسل روی هر یک از رژیم­های غذایی به صورت جداگانه پرورش داده شده و از نتاج آن­ها برای انجام آزمایش استفاده شد. پوره­های سن اول تازه ظاهر شده­ی شکارگر به صورت انفرادی به داخل ظروف پلاستیکی کوچک منتقل شدند. پوره­ها به صورت جداگانه روی هر یک از رژیم­های غذایی پرورش داده شدند. حشرات کامل تازه ظاهر شده به صورت جفت نر و ماده به ظروف پلاستیکی شفاف منتقل شده و روی همان رژیم غذایی پرورش داده شدند. در همه­ی تیمار­ها از غلاف لوبیا سبز به عنوان منبع تامین رطوبت و بستر تخم­ریزی شکارگر استفاده شد. تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده به صورت روزانه شمارش و ثبت شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) سن شکارگر در تغذیه از رژیم­های غذایی تخم بید آرد + گرده‌­ی ذرت (1909/0 بر روز) و تخم بید آرد + گرده­ی آفتابگردان (1840/0 بر روز) به طور معنی­داری بیشتر از تخم بید آرد + گرده­ی شقایق (1554/0 بر روز) و تخم بید آرد (1626/0 بر روز) بود. مقادیر نرخ خالص تولیدمثل (R0) شکارگر از 94/70 (ماده بر ماده بر نسل) در تغذیه از تخم بید آرد + گرده‌­ی ذرت تا 95/24 (ماده بر ماده بر نسل) روی تخم بید آرد + گرده­ی شقایق متغیر بود. تفاوت در مقادیر نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) نیز بین تیمارها معنی­دار بود. این تحقیق نشان داد که گرده­ی ذرت و آفتابگردان سبب افزایش زادآوری سن شکارگر O. laevigatus شده و می­تواندبرای پرورش این شکارگر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها