اثر دما بر برخی ویژگی های زیستی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Menteries با تغذیه از شته سبز هلو ( Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

ویژگی­هایی مانند رشد سریع، طول عمر بیشتر، دوره رشد کوتاهتر، باروری بالاتر و درشتی  جثه ی بدن دشمنان طبیعی، به­عنوان صفات مطلوب برای تولید انبوه آنها مهم هستند. کفشدوزک (Oenopia conglobate contaminata (Menteries) (Col.: Coccinellidae یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ­های ایران است. در این پژوهش تاثیر پنج دمای ثابت 1±5/22، 1±0/25، 1±5/27، 1±30 و 1±5/32 درجه سلسیوس بر زمان رشد این کفشدوزک با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) (Hem.: (Aphididae در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر دماهای مختلف روی طول هر یک از دوره های رشدی کفشدوزک  معنی­دار است. کل دوره رشد برای کفشدوزک در دماهای فوق الذکر به ترتیب 4/0±02/24،  7/0±68/19،  33/0±15/17،  39/0±01/14،  و 25/0±32/14 روز بود. کمترین زنده‌مانی در دماهای مختلف، برای لارو سن یک و بیشترین زنده مانی برای لاروهای سنین سوم و چهارم و شفیره بدست آمد و در دمای 5/22 و 5/32 بیش‌ترین میزان مرگ ‎و ‌میر دیده شد. آستانه دمایی پایین رشد و حرارت موثر برای دوره­های رشدی بر اساس مدل خطی رگرسیونی بر آورد شد. آستانه دمایی پایین رشد برای مراحل تخم، لارو، شفیره و کل دوره تخم تا حشره کامل با تغذیه از شته سبز هلو به ترتیب 99/9، 58/10، 63/9 و 48/8 درجه سلسیوس و ثابت دمایی برای مراحل رشدی تخم 1/43، لارو  93/163، شفیره 9/71 و کل دوره 58/322 درجه-روز تخمین زده شد. نتایج نشان داد که دمای 25 تا 30 درجه سلسیوس  دمای مناسب برای پرورش این کفشدوزک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها