اثرات زیرکشندگی متوکسی‌فنوزاید و امامکتین‌بنزوات روی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenco (Hym.: Trichogrammatide)

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 دانشگاه مراغه

2 دانشگاه مراغه آدرس جدید: گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

زنبور پارازیتوییدTrichogramma brassicae Bezdenco  یکی از مهمترین پارازیتوییدهای تخم حشرات است که همه ساله به منظور کنترل Helicoverpa armigera (Hübner) در سطح مزارع در برخی از استان­های کشور از جمله گلستان، مازندران و اردبیل رها­سازی می­ شود. این پارازیتویید به دلیل توانایی بالا در تنظیم جمعیت گونه­ های آفت در سطح قابل قبول اقتصادی، در اکوسیستم­های زراعی دارای اهمیت زیادی بوده، و در برنامه­ های کنترل بیولوژیک آفات در خیلی از نقاط جهان مورد استفاده قرار می­ گیرد. پرورش این زنبور روی تخم ­های بید غلات Sitotroga cerealella Olivier در اتاقک رشدی با شرایط دمایی 1±26 درجه­ ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره­ ی نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انجام گرفت. آزمایش زیرکشندگی روی مرحله­ ی شفیره­ ی زنبور به روش غوطه ­ورسازی صورت گرفت. در این مطالعه، اثرات زیرکشندگی دو حشره­ کش متوکسی­ فنوزاید و امامکتین­ بنزوآت روی فراسنجه ­های جدول ­زندگی و تولید­مثلی زنبور پارازیتویید بررسی شد. در شاهد و تیمارهای حشره ­کشی ، با افزایش سن زنبور نرخ بقا روند نزولی داشت. تیمارهای شاهد و امامکتین بنزوآت به ترتیب بیشترین و کمترین امید زندگی را داشتند. حداکثر طول عمر ثبت شده برای زنبور در شاهد، متوکسی­ فنوزاید و امامکتین به ترتیب 19، 18 و 17 روز بود. بیشترین نرخ خالص باروری در شاهد با 86/84 تخم  و کمترین آن در تیمار امامکتین با (23 تخم) مشاهده گردید.  در صورت تایید نتایج توسط مطالعات تکمیلی مزرعه­ ای، می­توان از متوکسی­ فنوزاید همراه با این عامل کنترل بیولوژیک در برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها