مطالعه تراکم جمعیت تریپس پیاز، Thrips tabaci و سن شکارگر Orius niger روی چند ژنوتیپ سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lind.، یکی از آفات سیب­ زمینی، Solanum tuberosum L.، در ایران می ­باشد. سن شکارگر Orius niger Wolff از مهم­ترین شکارگرهای این آفت محسوب می­ شود. در تحقیق حاضر، تراکم جمعیت T. tabaci  و سن شکارگر O. niger روی هفت ژنوتیپ سیب­ زمینی به نام ­های Agria، Savalan، Morene، Kondor، Diamant، PI397082-2 و PI397097-2 تحت شرایط مزرعه­ ای در دو سال 1390 و 1391 مطالعه شد. در هر دو سال مورد مطالعه کمترین تراکم جمعیت تریپس پیاز روی رقم Savalan مشاهده گردید. همچنین، تراکم جمعیت سن شکارگر روی رقم Savalan در مقایسه با سایر رقم­ های مورد مطالعه بیشتر بود. علاوه بر آن، در بین شش مرحله ­ی رشدی مورد مطالعه بیشترین تراکم سن شکارگر در دوره گلدهی هر هفت ژنوتیپ­ مورد مطالعه مشاهده گردید. بنابراین، می­­ توان نتیجه­ گیری کرد که رقم Savalan در بین ژنوتیپ ­های مورد مطالعه مناسب­ ترین رقم برای فعالیت شکارگری O. niger بوده و کشت رقم Savalan در تلفیق با کاربرد سن شکارگر O. niger می­ تواند مدیریت موثر و پایدار تریپس پیاز در منطقه را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها