واکنش تابعی و عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur در تغذیه از تخم شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دوره دکتری

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق واکنش تابعی و عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur، یکی از مهم‌ ترین شکارگر­های شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead) در استان خوزستان، مورد ارزیابی قرار گرفت. تراکم­ های2، 4، 8، 15، 40، 65، 90 و 115 عدد از تخم شپشک به مدت 33 روز در اختیار افراد ماده‌ی بالغ جفت­ گیری کرده (سه‌روزه) قرار گرفت. نوع واکنش تابعی و پارامترهای حاصل از آن به ترتیب با استفاده از رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی محاسبه شدند. بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی ماده از نوع سوم تعیین شد. ضریب ثابت b، 0/00505، زمان دستیابی (Th) 0/4163 ساعت و بیشینه تئوریکی نرخ شکارگری57/7 تخم شپشک تعیین شد. نتایج حاصل از واکنش عددی نشان داد که با افزایش تراکم طعمه، تعداد تخم تولیدشده توسط ماده­ ها از 1 تخم (در تراکم 4) تا 229/5 تخم (در تراکم 115) به‌ طور غیرخطی افزایش یافت. در مقابل، با افزایش تراکم طعمه کارایی بهره‌برداری از طعمه کاهش یافت. با توجه به شباهت شکل منحنی واکنش تابعی و عددی کفشدوزک، می ­توان نتیجه­ گیری کرد که این دو پارامتر با یکدیگر مرتبط بوده و عملکرد آنها به صورت همزمان است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده رهاسازی با نسبت 1:115 (طعمه: شکارگر) در یک برنامه کنترل بیولوژیک، احتمالاً بتواند کنترل موفقی از آفت را فراهم ­آورد.

کلیدواژه‌ها