اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام ناصری

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

bnaseriuma.ac.ir

سردبیر

جبرائیل رزمجو

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

razmjouuma.ac.ir

مدیر داخلی

مهدی حسن پور

کنترل بیولژیک آفات دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

hassanpouruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

شهزاد ایرانی پور

حشره شناسی کشاورزی دانشیار دانشگاه تبریز

shiranipourtabrizu.ac.ir

محمد خانجانی

حشره شناسی کشاورزی- کنه شناسی استاد دانشگاه بو علی سینا همدان

khanjanibasu.ac.ir

مهدی داوری

بیماری های گیاهی- قارچ شناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

mdavariuma.ac.ir

جبرائیل رزمجو

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

razmjouuma.ac.ir

هوشنگ رفیعی دستجردی

حشره شناسی کشاورزی- سم شناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

hooshangrafieegmail.com

موسی صابر

حشره شناسی کشاورزی- سم شناسی استاد دانشگاه تبریز

moosaberyahoo.com

علی اصغر طالبی

کنترل بیولژیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

talebiamodares.ac.ir

سید علی اصغر فتحی

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

fathiuma.ac.ir

سید حسین گلدانساز

حشره شناسی کشاورزی دانشیار دانشگاه تهران

goldanszut.ac.ir

علی گلی زاده

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

golizadehuma.ac.ir

سعید محرمی پور

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه تربیت مدرس

moharamimodares.ac.ir

قدیر نوری قنبلانی

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

gadirnouriyahoo.com

کارشناس نشریه

وحید مهدوی

حشره شناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

mahdaviuma.ac.ir