نویسنده = رقیه امیری
کاربرد درجه-روز و تله فرمونی در تعیین زمان کنترل کرم سیب،(Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Olethreutidae

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 34-40

رقیه امیری؛ محمد شجاع الدینی؛ نجمه معتضدیان؛ کریم زیبایی