نویسنده = موسی صابر
اثرات زیرکشندگی متوکسی‌فنوزاید و امامکتین‌بنزوات روی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenco (Hym.: Trichogrammatide)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 12-20

مینا جعفری؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ محمد باقری